Algemene voorwaarden & Privacy

Hieronder vind kunt u het volgende vinden;

 • Huisregels
 • De algemene voorwaarden
 • Privacybeleid
 • Behandelovereenkomst

 

 

Huisregels

 • De acupuncturist zal geen handelingen verrichten, welke in strijd zijn met zijn beroepsethische opvattingen of met de gedragsregels welke voor acupuncturisten gelden.
 • Alle in rekening gebrachte kosten zijn uitsluitend kosten verbonden aan het Acupunctuurconsult of Natuurgeneeskundige behandeling, verdere adviezen en behandelingen etc. ter verbetering van de gezondheid worden niet berekend. Dit geldt enkel wanneer er vanuit de optiek van een therapeut noodzaak word gezien en hiervan gebruik word gemaakt. Eventueel benodigde middelen worden seperaat aangerekend.
 • Wenst U zelf een behandeling, welke niet onder de Natuurgeneeskunde of Acupunctuur valt, dan word deze vanzelfsprekend seperaat aangerekend. Realiseert U zich hierbij dat deze nota niet is in te sturen bij Uw zorgverzekeraar.
 • Iedere werkzame Therapeut is aangesloten bij zijn/haar beroepsvereniging om hier duidelijkheid in te verschaffen staat bij elke Therapeut op de pagina Behandelaars de desbetreffende beroepsvereniging waarbij hij/zij is aangesloten. 
 • Ter identificatie van de patiënt hanteert de reguliere gezondheidszorg tegenwoordig NAW- gegevens en het Burgerservicenummer (BSN). Wij zien het praktische nut van het vermelden van het BSN in en noteren wij vanaf heden Uw BSN en gebruiken wij deze op de nota's.
  Gelieve bij Uw intake, een geldig legitimatiebewijs met foto bij de hand te hebben.
 • De acupuncturist verwijst zo nodig naar de huisarts.
 • Acupunctuur is een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging ervan.
 • Alle behandelingen vallen onder de supervisie van Dhr. P.W.J. Peeters. 
 • Medicijngebruik dient U vooraf te melden. ( Bij de intake).
 • Al Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt en/of openbaar gemaakt.
 • U dient te zorgen dat U schoon gewassen bent bij aanvang van een behandeling.
 • Ah-shi is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Betaling dient direct na de behandeling, contant of via pin te gebeuren. Alleen bedrijven hebben de mogelijkheid om via factuur te betalen. Mocht U wensen hiervoor in aanmerking te komen gelieve dit met ons te overleggen.
 • Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang, zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling in rekening te brengen.
 • In geval van overmacht houdt Ah-shi zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken behandeling te annuleren en op te schorten naar een ander tijdstip.
 • Eventuele cadeaubonnen betreffende de Beauty Salon zijn niet in te wisselen voor contant geld.
 • Het maken van een kopie, doormiddel van fotokopie, screenprinting, screenshots, of welke vorm van dupliceren van onze site of delen hiervan zijn strict verboden zonder schriftelijke toestemming van ons.* Passende handelingen zullen getroffen worden wanneer deze regel niet wordt nageleefd.
 • *Making copy's by means of photocopy, screenprinting, or any other duplication of our website or parts therof is prohibited without written permisson from us. Fitting measurements will be applied if this rule is not followed.
 • Alle teksten en geplaatste informatie zijn enkel informatief, er zijn geen rechten aan te verbinden.
  Sommige teksten, afbeeldingen en logo's komen van Internet, deze zijn door ons op deze site gezet ter completering van artikelen, omschrijvingen of dienen ter verfraaiing. Als u van mening bent dat u de rechtmatige eigenaar bent van deze teksten, afbeeldingen of logo's verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken, waarna wij passende maatregelen kunnen nemen.

 

Dit alles is vanuit de optiek om een zo transparant mogelijke omgeving te creëren voor zowel cliënt als zorgeverzekeraar.

Mocht U klachten hebben gelieve contact met ons op te nemen, zodat we al het mogelijke kunnen doen om dit in de toekomst te verhelpen. 

Voor eventuele andere geschillen vallen wij onder een tuchtrecht-college.

Wij danken u voor uw begrip.

 

Algemene Voorwaarden

Praktijknaam: Alternatief Geneeskundig Centrum Centrum AH-SHI
Eigenaar (lid NVA): P.W.J. Peeters
AGB praktijk-code: 90-15322
Vestigingsadres: Hallenstraat 15
PC/Plaats: 5531 AB Bladel
KvK nummer: 17118667
Datum: 25/05/2018

 

Artikel 1. Algemeen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van AH-SHI hierna te noemen “de Opdrachtnemer”.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Opdrachtnemer.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van Opdrachtgever tegen te gaan.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien de Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
 

 1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling.
 2. De Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door de Opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

 

Artikel 3. Prijzen

 

 1. De Opdrachtgever wordt geacht de door de Opdrachtnemer gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
 2. Betalingdient direct na afloop van de behandeling te geschieden. (of: dient te geschieden binnen [14] dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer. )
 3. De Opdrachtnemer is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
 4. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.
 5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde goederen. Door de Opdrachtnemer geleverde goederen kunnen enkel retour worden gebracht of omgeruild wanneer de staat van de verpakking dit toelaat, onbeschadigd/ongeopend.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 

 1. De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of daarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
 4. De Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
 5. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Opdracht-nemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Artikel 5. Verwerking van gegevens

 

 1. In het kader van de AVG worden persoons- en medische gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst (de grondslag).
 2. De gegevens worden na de laatste behandeling 15 jaar bewaard tenzij de Opdrachtgever zelf, schriftelijk, aangeeft dat de gegevens eerder moeten worden vernietigd.
 3. De opdrachtnemer heeft recht op inzage, correctie, verwijdering van de eigen gegevens (dataportabiliteit).
 4. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een database met versleuteling. De database kan worden benaderd met een programma met wachtwoordbeveiliging. Ook computers waarop dit programma is geïnstalleerd zijn beveiligd met een wachtwoord.
 5. Behandelovereenkomsten worden gescand en opgeslagen in een folder met versleuteling.
 6. Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld onder de AVG gesloten.
 7. Alle verwerkte gegevens en het doel van de verwerking liggen vast in een Verwerkingsregister zoals bedoeld onder de AVG. Deze is op aanvraag in te zien.

 

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een Opdrachtnemer de eerste aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een Opdrachtgever op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur worden ingeschakeld, waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.
 3. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de behandeling heeft de Opdrachtgever, na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie KAB.
 4. (NB Indien Opdrachtnemer in loondienst is kan sprake zijn van een andere klachten-functionaris en geschilleninstantie dan hierboven genoemd.)
 5. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de omgang met persoons- en medische gegevens heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 6. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 7. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Opdrachtnemer.

 

Privacyverklaring

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

 

Privacybeleid

 

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn. 

Gegevens Zorgverlener:

Alternatief Geneeskundig Centrum AH-SHI
Hallenstraat 15
5531 AB Bladel
0497-388785
info@ah-shi.nl

Gegevens therapeuten:

P.W.J. Peeters
D.E.C. Pattipeilohy

Gegevens assistenten:

D.A.M. Vrancken-Colnot
S.C.B. van Arkel
L. Wouters
J.K.D.B Peeters
A.H. Peeters

 • verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Gegevens Functionaris Gegevensbescherming:

P.W.J. Peeters

Alternatief Geneeskundig Centrum AH-SHI
Hallenstraat 15
5531 AB Bladel
0497-388785
info@ah-shi.nl

 

Gegevens gegevensverwerkers:
 

A. Abdalla
S.C.B. van Arkel
L. Wouters
J.K.D.B Peeters
A.H. Peeters
 

 • verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Doel gegevensvastlegging

 

 

 • (para-)medische behandeling
 • verwijzing
 • administratie, maken van afspraken
 • innen van consultkosten
 • facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

 

Wij noteren in uw dossier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • zorgverzekeringsnummer

 

Bijzondere persoonsgegevens

 • Burger Service Nummer (BSN)
 • medische gegevens
 • zaken m.b.t. seksualiteit
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • contactgegevens van de huisarts

 

Bij minderjarigen < 16 jaar

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier

 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd  hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

 • uw naam, adres, woonplaats
 • uw klantnummer en/of geboortedatum
 • mogelijk BSN
 • de datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling
 • prestatiecode, bijvoorbeeld
  24104 acupunctuur
 • de kosten van het consult

Uw rechten:

 • Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens**;
 • Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*,**;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
 • Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

*   Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
     Schriftelijk:
     AH-SHI
     Hallenstraat 15
     5531 AB Bladel
     Per mail:
     info@ah-shi.nl

** De door ons op te nemen informatie is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze         
    diensten. Uw gegevens zullen niet voor marketing doeleinde worden gebruikt.
    Wanneer u wenst dat wij staken met het bijhouden van uw data, of u niet akkoord
    gaat met het verschaffen van uw gegevens welke noodzakelijk zijn voor het
    aanbieden van onze diensten kunnen wij u derhalve niet (langer) van dienst zijn

 

Partijen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener.

Partijen hebben enkel inzage in:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • zorgverzekeringsnummer
 • Van Zon&Warmerdam: Administratie
 • Grafisis: ICT
 • Deltana+: verwerking naleveringen/bestellingen/zendingen van voorschrijvingen.

 

 • Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Met betrekking tot contact per email

 • gebruik beveiligd systeem

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt

 • niet van toepassing

Met betrekking tot online afspraken maken

 • niet van toepassing

Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina

 

 • Berichten die u plaatst op het digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.
 • Ons cookiebeleid is te vinden op de website.

Digitale Nieuwsbrief

 • Niet van toepassing

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen

 • Technisch (beveiliging van dossiers, encryptie computer etc.)
 • Lokale camera bewaking
 • Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

Meldplicht datalekken

 

 • Wij beschikken over een protocol datalekken.

 

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.

Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

 

 

   

Onze therapeuten zijn aangesloten bij:

Voor een specifieke vermelding zie de persoonlijke informatie van de desbetreffende therapeut.

 

                                                                  

                                                                 

                                                               

                                                                      

                                                                                                                

                                                               K.v.k. nummer:         17118667

                                                               AGB-Praktijkcode:      90-15322                                                                 

 

 

 

 

 

 

Ah-shi Alternatief Geneeskundig Centrum Bladel is ook te vinden op www.alternatievegeneeswijzen-info.nl.